จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
๑๒๑๒/๒๑ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าแฉลบ
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๓๑๒-๕๕๒
โทรสาร : ๐๓๙-๓๒๗-๘๖๘
เว็บไซต์ : www.chanthaburi.m-society.go.th

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี
๑/๑๔-๑๕ หมู่ ๒ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๔๗๑-๗๐๙
โทรสาร : ๐๓๙-๔๗๑-๗๐๘

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๑ ซอยพระยาตรัง ๒ ถนนพระยาตรัง ตำบลวังใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๓๒๗-๕๗๗
โทรสาร : ๐๓๙-๓๒๗-๕๗๗